CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT TÍN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 I.BỘ PHẬN KIỂM SOÁT RỦI RO: 1.Ngành nghề: Kiểm soát rủi ro trong định giá (bề mặt+ thực địa) 2.Mô tả công việc: -Thực hiện công việc theo đúng chính sách, qui định, qui trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). -Thực hiện công việc kiểm soát [...]