Trái phiếu thiếu luật?

LS. Trương Thanh Đức (*) (KTSG) – Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mà chủ yếu là trái phiếu riêng lẻ, đang bị khủng hoảng rất nghiêm trọng, chưa thấy lối thoát. Một trong những nguyên nhân cơ bản, không phải vì thiếu luật, mà là do sự bất cập [...]