NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

Bất động sản bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó và các tài sản khác do pháp luật quy định…)
Thẩm định giá máy móc thiết bị, hàng hóa (gọi chung là động sản) trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở.
Đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu thị trường về minh bạch hóa số liệu về tài sản và giá trị doanh nghiệp ngày một rỏ ràng, cụ thể, chính xác hơn.
Dịch vụ thẩm định dự án của Việt Tín sẽ giúp cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp phát hiện, bổ sung những thiếu sót trong từng nội dung phân tích của dự án.