ĐÀO TẠO

Đào tạo theo các chuyên đề do công ty tổ chức và liên kết với đội ngũ giảng viên có uy tín, chuyên môn giỏi của trường đại học, các giảng viên từ các doanh nghiệp, ngân hàng thực hiện.

Đào tạo theo các chuyên đề cụ thể từ yêu cầu của khách hàng và cá nhân, doanh nghiệp, ngân hàng.