DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC

Các hoạt động tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kế toán – kiểm toán, chứng khoán).