SỨ MỆNH

Nâng tầm vị thế Việt Nam trong lĩnh vực thẩm định giá trên thương trường quốc tế